Zásady ochrany osobních údajů

Následující Zásady ochrany osobních údajů stanoví pravidla pro ukládání a přístup k údajům v zařízeních uživatelů, kteří používají Webové stránky pro účely poskytování elektronických služeb Správcem, jakož i pravidla pro shromažďování a zpracování osobních údajů uživatelů, které uživatelé osobně a dobrovolně poskytli prostřednictvím nástrojů dostupných na Webových stránkách.

Následující Zásady ochrany osobních údajů jsou nedílnou součástí Podmínek služby, které stanoví pravidla, práva a povinnosti uživatelů využívajících službu.

§1 Definice

 • Služba - webové stránky "powereffect.eu" provozované na adrese https://powereffect.eu/.

 • Externí služby - webové stránky partnerů, poskytovatelů služeb nebo zákazníků, kteří spolupracují se správcem.

 • Správce webových stránek / údajů - Správcem webových stránek a správcem údajů (dále jen správce) je společnost "Power Effect Europe s.r.o.", která působí na následující adrese: Příčná 1892/4, 110 00 Nové Město, Česká republika, s přiděleným daňovým identifikačním číslem (DIČ): 17686288, poskytující elektronické služby prostřednictvím webových stránek

 • Uživatel - fyzická osoba, které Správce poskytuje elektronické služby prostřednictvím Webových stránek.

 • Zařízení - elektronické zařízení se softwarem, jehož prostřednictvím Uživatel přistupuje k Webovým stránkám.

 • Cookies - textové údaje shromažďované ve formě souborů umístěných v zařízení uživatele.

 • RODO - nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 • Osobní údaje - informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě ("subjekt údajů"); identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, online identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity fyzické osoby

 • Zpracováním - se rozumí operace nebo soubor operací, které se provádějí s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, ať už automatizovaně, či nikoli, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, organizování, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, sdělování přenosem, šíření nebo jiné zpřístupňování, seřazování nebo kombinování, omezování, výmaz nebo zničení;

 • Omezení zpracování - znamená označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich budoucího zpracování.

 • Profilování - znamená jakoukoli formu automatizovaného zpracování osobních údajů, která zahrnuje použití osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních faktorů týkajících se fyzické osoby, zejména k analýze nebo předvídání aspektů týkajících se výkonnosti, ekonomické situace, zdraví, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, polohy nebo pohybu této osoby.

 • Souhlas - souhlasem subjektu údajů se rozumí svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů buď prohlášením, nebo jasným potvrzujícím úkonem dává souhlas se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají.

 • Porušením zabezpečení osobních údajů - se rozumí porušení zabezpečení, které vede k náhodnému nebo nezákonnému zničení, ztrátě, změně, neoprávněnému zveřejnění nebo neoprávněnému přístupu k přenášeným, uloženým nebo jinak zpracovávaným osobním údajům.

 • Pseudonymizace - znamená zpracování osobních údajů takovým způsobem, že je již nelze přiřadit ke konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a jsou kryty technickými a organizačními opatřeními, která znemožňují jejich přiřazení identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

 • Anonymizace - Anonymizace údajů je nevratný proces operací s údaji, který zničí / přepíše "osobní údaje" a znemožní identifikaci nebo spojení konkrétního záznamu s konkrétním uživatelem nebo jednotlivcem.

§2 Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Na základě čl. 37 RODO, správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

V záležitostech týkajících se zpracování údajů, včetně osobních údajů, se obracejte přímo na správce.

§3 Typy souborů cookie

 • Interní soubory cookie - soubory umístěné a načtené ze zařízení uživatele systémem datové komunikace služby.

 • Externí soubory cookie - soubory umístěné a načtené ze zařízení uživatele systémy ICT externích služeb. Skripty externích služeb, které mohou na zařízení uživatele umístit soubory cookie, byly na webové stránky umístěny záměrně prostřednictvím skriptů a služeb zpřístupněných a nainstalovaných na webových stránkách.

 • Soubory cookie relace - soubory umístěné a načtené ze zařízení uživatele webovými stránkami během jedné relace daného zařízení. Po ukončení relace se soubory ze zařízení uživatele odstraní.

 • Trvalé soubory cookie - soubory, které Webové stránky ukládají a čtou ze zařízení uživatele, dokud nejsou ručně vymazány. Soubory cookie se po skončení relace zařízení automaticky neodstraní, pokud není v konfiguraci uživatelského zařízení nastaveno, aby se soubory cookie po skončení relace zařízení odstranily.

§4 Bezpečnost ukládání dat

 • Mechanismy pro ukládání a čtení souborů cookie - Mechanismy pro ukládání, čtení a výměnu dat mezi soubory cookie uloženými v zařízení uživatele a webovými stránkami jsou realizovány prostřednictvím vestavěných mechanismů webových prohlížečů a neumožňují načítání jiných údajů ze zařízení uživatele nebo z jiných webových stránek navštívených uživatelem, včetně osobních údajů nebo důvěrných informací. Přenos virů, trojských koní a jiných červů do uživatelského zařízení je rovněž prakticky nemožný.

 • Interní soubory cookie - soubory cookie používané Správcem jsou bezpečné pro zařízení Uživatelů a neobsahují skripty, obsah nebo informace, které by mohly ohrozit bezpečnost osobních údajů nebo bezpečnost zařízení používaného Uživatelem.

 • Externí cookies - Správce vynakládá veškeré možné úsilí na ověření a výběr servisních partnerů v rámci bezpečnosti uživatelů. Správce si ke spolupráci vybírá známé, velké partnery s celosvětovou důvěrou veřejnosti. Nemá však plnou kontrolu nad obsahem souborů cookie od externích partnerů. Správce neodpovídá za bezpečnost souborů cookie, jejich obsah a jejich použití skripty nainstalovanými na webu, které pocházejí z externích služeb, v souladu s licencí, pokud to zákon umožňuje. Seznam partnerů je uveden níže v Zásadách ochrany osobních údajů.

 • Kontrola souborů cookie

 • Ohrožení ze strany uživatele - Správce používá veškerá možná technická opatření k zajištění bezpečnosti údajů uložených v souborech cookie. Je však třeba poznamenat, že je na obou stranách, včetně činnosti uživatele, aby zajistily bezpečnost těchto údajů. Správce nenese odpovědnost za zachycení těchto údajů, za zosobnění relace uživatele nebo za vymazání těchto údajů v důsledku vědomé či nevědomé činnosti uživatele, za viry, trojské koně a jiný spyware, kterým může být nebo bylo infikováno zařízení uživatele. Aby se uživatelé před těmito riziky chránili, měli by dodržovat zásady bezpečného používání internetu.

 • Uchovávání osobních údajů - Správce zajistí, aby vynaložil veškeré úsilí k zajištění bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů dobrovolně zadaných uživateli, aby k nim byl omezen přístup a aby byly prováděny v souladu s jejich účelem a účely zpracování. Správce rovněž zajišťuje, že vynaloží veškeré úsilí na zabezpečení údajů, které uchovává, proti ztrátě, a to použitím vhodných fyzických i organizačních ochranných opatření.

§5 Účely použití souborů cookie

 • Zlepšení a usnadnění přístupu ke službě
 • Personalizace služby pro uživatele
 • Povolení přihlášení ke službě
 • Marketing, Remarketing na externích stránkách
 • Služby podávání reklamy
 • Partnerské služby
 • Vedení statistik (uživatelé, počet návštěv, typy zařízení, odkazy atd.).
 • Poskytování multimediálních služeb
 • Poskytování komunitních služeb

§6 Účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje dobrovolně poskytnuté uživateli jsou zpracovávány pro jeden z následujících účelů:

 • Zavedení elektronických služeb:
  • Služby pro registraci a údržbu vašeho účtu na Webových stránkách a s ním spojených funkcí.
  • Služby zasílání novinek (včetně zasílání reklamního obsahu se souhlasem).
  • Služby pro komentování / lajkování příspěvků na Webových stránkách bez registrace.
  • Služby pro sdílení informací o obsahu zveřejněném na Webových stránkách na sociálních sítích nebo jiných webových stránkách.
 • Komunikace správce s uživateli v záležitostech týkajících se služby a ochrany údajů.
 • K zajištění oprávněného zájmu správce

Anonymně a automaticky shromážděné údaje o uživatelích jsou zpracovávány pro jeden z následujících účelů:

 • Vedení statistik
 • Remarketing
 • Zobrazování reklam přizpůsobených preferencím uživatelů.
 • Provozování partnerských programů
 • K zajištění oprávněného zájmu správce

§7 Soubory cookie externích služeb

Správce používá na webových stránkách javascript a webové komponenty partnerů, kteří mohou na zařízení uživatele umístit své vlastní soubory cookie. Vezměte prosím na vědomí, že v nastavení svého prohlížeče můžete sami rozhodnout, jaké soubory cookie mohou jednotlivé webové stránky používat. Níže je uveden seznam partnerů nebo jejich služeb implementovaných na webových stránkách, které mohou ukládat soubory cookie:

Služby poskytované třetími stranami jsou mimo kontrolu správce. Tyto subjekty mohou kdykoli změnit své podmínky poskytování služeb, zásady ochrany osobních údajů, účel zpracování údajů a používání souborů cookie.

§8 Typy shromažďovaných údajů

Služba shromažďuje údaje o uživatelích. Část údajů je shromažďována automaticky a anonymně a část údajů jsou osobní údaje dobrovolně poskytnuté uživateli při registraci k jednotlivým službám nabízeným na webových stránkách.

Anonymní údaje shromažďované automaticky:

 • IP adresa
 • Typ prohlížeče
 • Rozlišení obrazovky
 • Přibližná poloha
 • Otevíratelné podstránky webu
 • Čas strávený na příslušné podstránce webu
 • Typ operačního systému
 • Adresa předchozí podstránky
 • Adresa odkazu
 • Jazyk prohlížeče
 • Rychlost připojení k internetu
 • Poskytovatel internetových služeb
 • Demografické údaje (věk, pohlaví)

Údaje shromážděné při registraci:

 • Jméno / příjmení / přezdívka
 • Přihlášení
 • E-mailová adresa
 • Datum narození / věk
 • Ostatní běžné údaje

Údaje shromážděné při odběru služby Newsletter

 • Jméno / příjmení / přezdívka
 • E-mailová adresa
 • IP adresa (automaticky shromažďovaná)

Údaje shromážděné při přidávání komentáře

 • Jméno / přezdívka
 • E-mailová adresa
 • Webová adresa
 • IP adresa (automaticky shromažďovaná)

Některé údaje (bez identifikačních údajů) mohou být uloženy v souborech cookie. Část údajů (bez identifikačních údajů) může být předána poskytovateli statistických služeb.

§9 Přístup třetích stran k osobním údajům

Správce je v zásadě jediným příjemcem osobních údajů poskytnutých uživateli. Údaje shromážděné v rámci poskytovaných služeb nejsou předávány ani dále prodávány třetím stranám.

Přístup k údajům (obvykle na základě dohody o pověření zpracováním údajů) může být udělen subjektům odpovědným za údržbu infrastruktury a služeb nezbytných pro provoz služby, tj:

 • Hostingové společnosti poskytující správci hostingové nebo související služby.
 • Společnosti, jejichž prostřednictvím je služba Newsletter poskytována

Pověření zpracováním osobních údajů - Newsletter

Správce pro poskytování služby Newsletter využívá služby třetích stran - Freshmail, MailChimp, . Údaje zadané ve formuláři pro přihlášení k odběru newsletteru jsou přenášeny, ukládány a zpracovávány v externí službě tohoto poskytovatele služeb.

Upozorňujeme, že určený partner může uvedené zásady ochrany osobních údajů změnit bez souhlasu správce.


Pověření zpracováním osobních údajů - Služby hostingu, VPS nebo dedikovaného serveru

Pro provoz webových stránek používá správce externího poskytovatele hostingu, VPS nebo dedikované servery. AKCIOVÁ SPOLEČNOST HOME.PL. Veškeré údaje shromážděné a zpracovávané v rámci služby jsou ukládány a zpracovávány v infrastruktuře poskytovatele služby, který se nachází na území Evropské unie. Přístup k údajům je možný v důsledku údržby prováděné pracovníky poskytovatele služeb. Přístup k těmto údajům se řídí smlouvou mezi správcem a poskytovatelem služeb.


§10 Zpracování osobních údajů

Osobní údaje poskytnuté dobrovolně uživateli:

 • Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii, pokud nebudou zveřejněny v důsledku individuální akce uživatele (např. vložení komentáře nebo příspěvku), v jejímž důsledku budou údaje k dispozici každému návštěvníkovi webových stránek.
 • Osobní údaje nebudou použity pro automatizované rozhodování (profilování).
 • Osobní údaje nebudou dále prodávány třetím stranám.

Anonymní údaje (bez osobních údajů) shromažďované automaticky:

 • Anonymní údaje (žádné osobní údaje) budou předávány mimo Evropskou unii.
 • Anonymní údaje (bez osobních údajů) nebudou použity pro automatizované rozhodování (profilování).
 • Anonymní údaje (bez osobních údajů) nebudou dále prodávány třetím stranám.

§11 Právní důvody pro zpracování osobních údajů

Služba shromažďuje a zpracovává údaje uživatelů na základě:

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
  • umění. 6 odst. 1(a)
   subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více stanovených účelů.
  • umění. 6 odst. 1(b)
   zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy.
  • umění. 6 odst. 1(f)
   zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany.
 • Zákon ze dne 10. května 2018. O ochraně osobních údajů (Sbírka zákonů 2018, částka 1000)
 • Zákon ze dne 16. července 2004. Zákon o telekomunikacích (Sbírka zákonů 2004, č. 171, položka 1800)
 • Zákon ze dne 4. února 1994. o autorském právu a právech s ním souvisejících (Sbírka zákonů 1994, č. 24, částka 83)

§12 Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje poskytnuté dobrovolně uživateli:

Uvedené osobní údaje budou Správcem uchovávány zpravidla pouze po dobu poskytování Služby v rámci Služby. Jsou vymazány nebo anonymizovány do 30 dnů po ukončení služby (např. vymazání registrovaného uživatelského účtu, odhlášení ze seznamu novinek atd.).

Výjimkou je případ, kdy je to nezbytné pro zajištění oprávněných účelů dalšího zpracování těchto údajů správcem. V takovém případě správce uchovává uvedené údaje od okamžiku, kdy uživatel požádá o výmaz, nejdéle po dobu 3 let v případě porušení nebo podezření na porušení ustanovení předpisů služby ze strany uživatele.

Anonymní údaje (bez osobních údajů) shromažďované automaticky:

Anonymní statistické údaje, které nepředstavují osobní údaje, uchovává správce za účelem statistiky služeb po neomezenou dobu.

§13 Práva uživatelů v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Služba shromažďuje a zpracovává údaje uživatelů na základě:

 • Právo na přístup k osobním údajům
  Uživatelé mají právo na přístup ke svým osobním údajům na základě žádosti podané správci.

 • Právo na opravu osobních údajů
  Uživatelé mají právo požadovat od Správce okamžitou opravu nepřesných osobních údajů a/nebo doplnění neúplných osobních údajů, a to na základě žádosti podané Správci.

 • Právo na výmaz osobních údajů
  Uživatelé mají právo požádat Správce o okamžité vymazání svých osobních údajů, které je možné provést na základě žádosti podané Správci.V případě uživatelských účtů spočívá vymazání údajů v anonymizaci údajů umožňující identifikaci Uživatele. Správce si vyhrazuje právo pozastavit vyřízení žádosti o výmaz údajů za účelem ochrany oprávněného zájmu správce (např. pokud uživatel porušil podmínky používání nebo údaje byly shromážděny v důsledku vedené korespondence).
  V případě služby zasílání novinek má uživatel možnost sám vymazat své osobní údaje pomocí odkazu uvedeného v každém zaslaném e-mailu.

 • Právo na omezení zpracování osobních údajů
  Uživatelé mají právo omezit zpracování osobních údajů v případech uvedených v čl. 18 RODO, mimo jiné. zpochybnění přesnosti osobních údajů, které se provádí na základě žádosti podané správci.

 • Právo na přenositelnost údajů
  Uživatelé mají právo získat od Správce osobní údaje, které se jich týkají, ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu, a to na základě žádosti podané Správci.

 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
  Uživatelé mají právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů v případech uvedených v čl. 21 RODO, provedené na základě žádosti podané správci.

 • Právo podat žalobu
  Uživatelé mají právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů.

§14 Kontakt na správce

Správce lze kontaktovat jedním z následujících způsobů

 • Poštovní adresa - Power Effect Europe s.r.o., Příčná 1892/4, 110 00 Nové Město, Česká republika

 • E-mailová adresa - office@powereffect.eu

 • Telefonní hovor - +420 606 180 580

 • Kontaktní formulář - k dispozici na adrese: /kontakt

§15 Požadavky na služby

 • Omezení ukládání souborů cookie a přístupu k nim v zařízení uživatele může mít za následek nefunkčnost některých funkcí webových stránek.

 • Správce nenese odpovědnost za nefunkčnost webových stránek v případě, že uživatel jakýmkoli způsobem omezí ukládání a čtení souborů cookie.

§16 Externí odkazy

Ve Službě - článcích, příspěvcích, příspěvcích nebo komentářích Uživatelů se mohou vyskytovat odkazy na externí webové stránky, se kterými Vlastník Služby nespolupracuje. Tyto odkazy a stránky nebo soubory uvedené pod nimi mohou být pro vaše Zařízení nebezpečné nebo mohou představovat bezpečnostní riziko pro vaše data. Správce neodpovídá za obsah mimo webové stránky.

§17 Změny zásad ochrany osobních údajů

 • Správce si vyhrazuje právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit, aniž by o tom uživatele informoval, pokud jde o používání a uplatňování anonymizovaných údajů nebo používání souborů cookie.

 • Správce si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto Zásady ochrany osobních údajů, pokud jde o zpracování osobních údajů, o čemž bude informovat uživatele, kteří mají uživatelské účty nebo kteří jsou přihlášeni k odběru novinek, prostřednictvím e-mailu do 7 dnů od změny v záznamech. Pokračováním v používání služeb se má za to, že jste se seznámili s provedenými změnami zásad ochrany osobních údajů a souhlasíte s nimi. Pokud uživatel se změnami nesouhlasí, je povinen vymazat svůj účet z webových stránek nebo se odhlásit ze služby zasílání novinek.

 • Veškeré změny zásad ochrany osobních údajů budou zveřejněny na této podstránce webových stránek.

 • Zavedené změny vstupují v platnost dnem zveřejnění.