Informační povinnost podle RODO

Níže uvedené informace jsou stručným, srozumitelným a jasným shrnutím informací uvedených v Zásadách ochrany osobních údajů týkajících se správce údajů, účelu a způsobu zpracování osobních údajů a vašich práv v souvislosti s tímto zpracováním, a to ve formě, která je vyžadována pro splnění informační povinnosti podle zákona o ochraně osobních údajů. Podrobnosti o způsobu zpracování a zúčastněných subjektech jsou k dispozici v uvedených zásadách.

Kdo je správcem údajů?

Správcem osobních údajů (dále jen správce) je společnost "ZP20 Piotr Markowski", která působí na následující adrese: Příčná 1892/4, 110 00 Nové Město, Česká republika, s přiděleným daňovým identifikačním číslem (NIP): 17686288, poskytující elektronické služby prostřednictvím webových stránek

Jak lze kontaktovat správce údajů?

Správce lze kontaktovat jedním z následujících způsobů

 • Poštovní adresa - ZP20 Piotr Markowski, Příčná 1892/4, 110 00 Nové Město, Česká republika

 • E-mailová adresa - office@powereffect.eu

 • Telefonní hovor - +420 606 180 580

 • Kontaktní formulář - k dispozici na adrese: /kontakt

Jmenoval správce pověřence pro ochranu osobních údajů?

Na základě čl. 37 RODO, správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

V záležitostech týkajících se zpracování údajů, včetně osobních údajů, se obracejte přímo na správce.

Odkud získáváme osobní údaje a jaké jsou jejich zdroje?

Údaje jsou získávány z následujících zdrojů:

 • od subjektů údajů
 • v případě registrace prostřednictvím sociálních sítí, s informovaným souhlasem těchto osob, z těchto sociálních sítí.

Jaký je rozsah osobních údajů, které zpracováváme?

Na webových stránkách jsou zpracovávány následující okruhy údajů:

 • běžné osobní údaje, které subjekty údajů poskytly dobrovolně.
  (např. jméno, přihlašovací jméno, e-mailová adresa, telefon, IP adresa atd.).
 • citlivé osobní údaje, které subjekty údajů poskytly dobrovolně.

Podrobný rozsah zpracovávaných údajů je k dispozici v Zásadách ochrany osobních údajů.

Jaké jsou účely zpracování našich údajů?

Osobní údaje dobrovolně poskytnuté uživateli jsou zpracovávány pro jeden z následujících účelů:

 • Zavedení elektronických služeb:
  • Služby pro registraci a údržbu vašeho účtu na Webových stránkách a s ním spojených funkcí.
  • Služby zasílání novinek (včetně zasílání reklamního obsahu se souhlasem).
  • Služby pro komentování / lajkování příspěvků na Webových stránkách bez registrace.
 • Komunikace správce s uživateli v záležitostech týkajících se služby a ochrany údajů.
 • K zajištění oprávněného zájmu správce

Jaké jsou právní základy pro zpracování údajů?

Služba shromažďuje a zpracovává údaje uživatelů na základě:

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
  • umění. 6 odst. 1(a)
   subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více stanovených účelů.
  • umění. 6 odst. 1(b)
   zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy.
  • umění. 6 odst. 1(f)
   zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany.
 • Zákon ze dne 10. května 2018. O ochraně osobních údajů (Sbírka zákonů 2018, částka 1000)
 • Zákon ze dne 16. července 2004. Zákon o telekomunikacích (Sbírka zákonů 2004, č. 171, položka 1800)
 • Zákon ze dne 4. února 1994. o autorském právu a právech s ním souvisejících (Sbírka zákonů 1994, č. 24, částka 83)

Jaký oprávněný zájem správce sleduje?

 • Za účelem případného zjištění, vyšetřování nebo obrany proti nárokům - právním základem zpracování je náš oprávněný zájem (čl.6 odst.1 písm. f) RODO) na ochraně našich práv, mimo jiné;
 • Za účelem posouzení rizika potenciálních zákazníků
 • Za účelem vyhodnocení plánovaných marketingových kampaní
 • Pro přímý marketing

Jak dlouho zpracováváme osobní údaje?

Uvedené osobní údaje se zpravidla uchovávají pouze po dobu poskytování služby v rámci služby poskytované správcem. Jsou vymazány nebo anonymizovány do 30 dnů po ukončení služby (např. vymazání registrovaného uživatelského účtu, odhlášení ze seznamu novinek atd.).

Ve výjimečných situacích může být tato lhůta prodloužena, aby byl zajištěn oprávněný zájem Správce. V takovém případě správce uchovává uvedené údaje od okamžiku, kdy uživatel požádal o výmaz, nejdéle po dobu 3 let v případě porušení nebo podezření na porušení ustanovení podmínek služby ze strany subjektu údajů.

Kdo je příjemcem údajů včetně osobních údajů?

Jediným příjemcem údajů je zpravidla správce.

Zpracování údajů však může být svěřeno jiným subjektům, které správci poskytují služby za účelem zajištění činnosti webových stránek.

Mezi tyto subjekty mohou mimo jiné patřit:
 • Hostingové společnosti poskytující správci hostingové nebo související služby.
 • Společnosti, jejichž prostřednictvím je služba Newsletter poskytována

Budou vaše osobní údaje předávány mimo Evropskou unii?

Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii, pokud nebudou zveřejněny v důsledku individuální akce uživatele (např. vložení komentáře nebo příspěvku), v jejímž důsledku budou údaje k dispozici každému návštěvníkovi webových stránek.

Budou osobní údaje základem pro automatizované rozhodování?

Osobní údaje nebudou použity pro automatizované rozhodování (profilování).

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů?

 • Právo na přístup k osobním údajům
  Uživatelé mají právo na přístup ke svým osobním údajům na základě žádosti podané správci.

 • Právo na opravu osobních údajů
  Uživatelé mají právo požadovat od Správce okamžitou opravu nepřesných osobních údajů a/nebo doplnění neúplných osobních údajů, a to na základě žádosti podané Správci.

 • Právo na výmaz osobních údajů
  Uživatelé mají právo požádat správce o okamžité vymazání svých osobních údajů, a to na základě žádosti podané správci.

  V případě uživatelských účtů spočívá výmaz údajů v anonymizaci identifikovatelných údajů uživatele.

  V případě služby zasílání novinek má uživatel možnost sám vymazat své osobní údaje pomocí odkazu uvedeného v každém zaslaném e-mailu.

 • Právo na omezení zpracování osobních údajů
  Uživatelé mají právo omezit zpracování osobních údajů v případech uvedených v čl. 18 RODO, mimo jiné. zpochybnění přesnosti osobních údajů, které se provádí na základě žádosti podané správci.

 • Právo na přenositelnost údajů
  Uživatelé mají právo získat od Správce osobní údaje, které se jich týkají, ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu, a to na základě žádosti podané Správci.

 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
  Uživatelé mají právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů v případech uvedených v čl. 21 RODO, provedené na základě žádosti podané správci.

 • Právo podat žalobu
  Uživatelé mají právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů.